- Zakaj stranke rade sodelujejo z nami?

Strokovno in prijetno svetovanje

Dapibus Vulputate

Odvetniško pisarno LMR sestavljamo posamezniki, ki jim ni vseeno. Storitve svetovanja in zastopanja zagotavljamo vsem, od posameznikov, pa do večjih podjetjij v Sloveniji in tujini. Z vami smo od prvega stika s pravnim izzivom do njegove razrešitve, ob čemer si prizadevamo za kar se da hitro ter enostavno rešitev situacije, po možnosti izvensodno. S strankami ustvarjamo kakovovostno in dolgoročno sodelovanje.

 • Nepremičninsko in gradbeno pravo

  Nepremičninsko in gradbeno pravo

  Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipiscing elit senectus aptent nibh interdum netus malesuada pellentesque urna suspendisse dui massa congue.

  Korporacijsko (statusno) pravo

  Korporacijsko (statusno) pravo

  Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipiscing elit senectus aptent nibh interdum netus malesuada pellentesque urna suspendisse dui massa congue.

  Združitve in prevzemi

  Združitve in prevzemi

  Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipiscing elit senectus aptent nibh interdum netus malesuada pellentesque urna suspendisse dui massa congue.

 • Varstvo osebnih podatkov

  Varstvo osebnih podatkov

  Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipiscing elit senectus aptent nibh interdum netus malesuada pellentesque urna suspendisse dui massa congue.

  Delovno pravo

  Delovno

  pravo

  Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipiscing elit senectus aptent nibh interdum netus malesuada pellentesque urna suspendisse dui massa congue.

  Intelektualna lastnina

  Intelektualna lastnina

  Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipiscing elit senectus aptent nibh interdum netus malesuada pellentesque urna suspendisse dui massa congue.

 • Gospodarsko pravo

  Gospodarsko pravo

  Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipiscing elit senectus aptent nibh interdum netus malesuada pellentesque urna suspendisse dui massa congue.

  Civilno pravo

  Civilno pravo

  Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipiscing elit senectus aptent nibh interdum netus malesuada pellentesque urna suspendisse dui massa congue.

  Reševanje sporov

  Reševanje sporov

  Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipiscing elit senectus aptent nibh interdum netus malesuada pellentesque urna suspendisse dui massa congue.

 • Javna naročila

  Javna naročila

  Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipiscing elit senectus aptent nibh interdum netus malesuada pellentesqueconsectetur jhmhjkjkh

  Davčno pravo

  Davčno pravo

  Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipiscing elit senectus aptent nibh interdum netus malesuada pellentesque urna suspendisse dui massa congue.

  Kazensko pravo

  Kazensko pravo

  Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipiscing elit senectus aptent nibh interdum netus malesuada pellentesque urna suspendisse dui massa congue.

 • Konkurenčno pravo

  Konkurenčno pravo

  Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipiscing elit senectus aptent nibh interdum netus malesuada pellentesque urna suspendisse dui massa congue.

- KAKO VSE VAM POMAGAMO?

Področja del

Gospodarsko pravo

Gospodarsko

pravo

Gospodarsko pravo

Ena temeljnih storitev naše pisarne je gospodarsko pravo. Delujemo na področju korporacijskega (statusnega) prava, združitev in prevzemov, konkurenčnega prava, sodnega varstva pravic, prava intelektualne lastnine in prava finančnih inštrumentov. Urejamo tako pravni status in organizacijo gospodarskim subjektov kot gospodarske pravne posle in pravna razmerja.

 

Dolžniško - upniška razmerja:

 • prenosi poslovnih deležev,

 • cesijske pogodbe,

 • posredniške pogodbe,

 • pogodbe o poslovnem sodelovanju,

 • gospodarske pogodbe,

 • stečaji pravnih oseb.

 

Statusne zadeve:

 • ustanavljanje družb,

 • spremembe v sodnem registru,

 • spremembe družbenih pogodb.

Nepremičninsko in gradbeno pravo

Nepremičninsko in gradbeno pravo

Svetujemo vam tudi glede vprašanj, ki se nanašajo na načrtovanje, gradnjo in inženiring nepremičninskih projektov, naložbe v gradnjo, financiranje ali nakup nepremičnin ter spore, povezane z nepremičninami. Zastopamo tako fizične osebe kot podjetja, investitorje ali denimo banke.

Korporacijsko (statusno) pravo

Korporacijsko (statusno) pravo

Zagotovimo vam strokovno svetovanje pri podpori gospodarskih družb v vseh fazah razvoja in delovanja. Pomagamo vam pri pripravi različnih vrst gospodarskih pogodb, sporazumov in pogajanj za njihovo sklenitev ter implementaciji pravic in obveznosti strank.

Združitve in prevzemi

Združitve in prevzemi

Podjetnikom in gospodarskim družbam svetujemo in nudimo celovite storitve v vseh fazah prodaje ali nakupa poslovnih deležev, delnic ali dejavnosti. Svetujemo tudi pri združitvah (spojitvah in pripojitvah) ter prevzemih, tudi če vključujejo čezmejne ali mednarodne elemente.

Varstvo osebnih podatkov

Varstvo osebnih podatkov

Glede varstva osebnih podatkov vam svetujemo in pomagamo, če je kdo vaše osebne podatke zlorabil, jih javno objavil ali vam preprečil dostop do vpogleda v vaše osebne podatke. Prav tako vam na tem področju svetujemo, kako si zagotoviti varnost osebnih podatkov ter na kakšen način imeti urejeno zavarovanje zbirk in dostopne pravice.

Delovno pravo

Delovno

pravo

Delovno pravo

Svetujemo vam glede individualnih in kolektivnih delovnopravnih zadev. Tako poskrbimo za vse od sestavljanja pogodb o zaposlitvi, oblikovanja internih pravil, do prenehanja pogodb o zaposlitvi in postopkov odpuščanja delavcev. Pri svojem delu zastopamo tako delodajalce kot tudi delavce.

 

Zastopanje delodajalcev:

 • priprava splošnih in posamičnih aktov,

 • disciplinski postopki,

 • redne in izredne odpovedi pogodb o zaposlitvi.

 

Zastopanje delavcev:

 • denarni zahtevki,

 • disciplinski postopki,

 • kršitve drugih pravic iz delovnega razmerja.

Intelektualna lastnina

Intelektualna lastnina

Izvajamo storitve svetovanja pri pridobivanju, izvršitvi, zaščiti pravic in reševanju sporov s področja intelektualne lastnine. Gre za postopke, ki se nanašajo na pridobitev, vzdrževanje in druge zahteve v povezavi s patenti, modeli, znamkami, geografskimi označbami in drugimi sorodnimi pravicami. 

Civilno pravo

Civilno

pravo

Civilno pravo

Na področju civilnega prava vam pomagamo pri urejanju odnosov med različnimi zasebnimi subjekti - obligacijsko pravo, stvarno pravo, dedno pravo in družinsko pravo. Med njimi vam svetujemo na sledečih področjih:

 

Odškodnine

 • odškodninski zahtevki iz zavarovanja,

 • odškodninske tožbe.

 

Stvarno pravo

 • pogodbe za prenos lastninske pravice,

 • najemne pogodbe,

 • posestni spori,

 • nepravdni postopki,

 • vpisi v zemljiško knjigo.

 

Dedno pravo

 • sestava oporok,

 • zastopanje v zapuščinskih postopki.

 

Dolžniško-upniška razmerja

 • sestava pogodb,

 • sodne izterjave dolgov,

 • zastopanje dolžnikov,

 • zastopanje upnikov,

 • ugovori v izvršilnem postopku,

 • osebni stečaji.

 

Nepravdni postopki

 • urejanje meja,

 • razdružitev solastnine,

 • razveze zakonske zveze,

 • drugi nepravdni postopki.

 

Družinsko pravo

 • pogodbe o ureditvi premoženjskopravnih razmerij med zakoncema (predporočne pogodbe),

 • delitev skupnega premoženja zakoncev,

 • zastopanje v postopkih razveze zakonske zveze,

 • zastopanje v postopkih zaradi zaupanja otrok v varstvo in vzgojo, določitve preživnine in stikov.

Reševanje sporov

Reševanje

sporov

Reševanje sporov

Naš cilj je zadostna zaščita interesov strank v postopkih pogajanj in reševanj sporov pri vodenju civilnih in gospodarskih sporov. Prednostno iščemo načine za izogibanje pravdnim, arbitražnim in drugim postopkom reševanja sporov ter najdemo inovativne rešitve na področju zastopanja strank v prekrškovnem postopku na vseh stopnjah. Svetujemo strankam na podlagi dejstev in tveganj ter vam pomagamo pri izbiri strategije, ki je za vas najbolj koristna.

Javna naročila

Javna

naročila

Javna naročila

Zagotovimo vam pravne rešitve na področju pravil javnega naročanja v vseh fazah postopkov javnega naročanja. Svetujemo vam pri pripravi ponudb in pogajanjih za sklenitev pogodb, pri izvrševanju pravic in pogodbenih obveznosti ter pri pripravi ocene (ne)skladnosti s pravili javnega naročanja.

Davčno pravo

Davčno

pravo

Davčno pravo

Svetovanje in zastopanje strank vam nudimo na področju davčnih zadev v postopkih pred pristojnimi upravnimi in sodnimi organi ter na področju različnih davkov; davka na dodano vrednost, davka na dohodek pravnih oseb, dohodnine itd. Ponujamo vam tudi storitve davčne optimizacije, kar vključuje efektivno izrabo davčnih olajšav ter prestrukturiranje. 

Kazensko pravo

Kazensko

pravo

Kazensko pravo

Na področju kazenskega prava vam zagotovimo celovito izvedbo storitev, od zagovora obdolžencev v vseh fazah (pred) kazenskega postopka do uveljavljanja premoženjsko-pravnih zahtevkov oškodovancev v kazenskem postopku. Prav tako zastopanje oškodovancev po tožbah ter pravno svetovanje in podajanje mnenj v zvezi z gospodarsko-pravnimi posli s kazensko-pravnega vidika ter svetovanje in zastopanje v pravnih postopkih. V to spada tudi sestava kazenskih ovadb in priglašanje premoženjsko pravnih zahtevkov.

Konkurenčno pravo

Konkurenčno

pravo

Konkurenčno pravo

Svetujemo vam tudi v najbolj kompleksnih konkurenčno pravnih zadevah pred sodišči, nacionalnim organom za varstvo konkurence in Evropsko komisijo. Pomoč nudimo strankam v postopkih zaradi domnevnih kršitev konkurenčne zakonodaje in jih vodimo skozi pomembne transakcije ter pridobivanje soglasij v Sloveniji ali pred Evropsko komisijo.